STANOVY

 

Článek I.

Název a sídlo spolku

Spolek má název : Veterán klub řidičů MKD ESA, z.s.
Spolek má sídlo : Kladno

 

Článek II.

Účel spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčují bývalí řidiči mezinárodní kamionové dopravy společnosti ESA s.r.o. k provádění společné aktivní činnosti, podpoře mladších řidičů mezinárodní kamionové dopravy a k popularizaci tohoto povolání.
Účelem spolku je :
 • sdružování bývalích řidičů MKD společnosti ESA s.r.o.
 • pořádání spolěčných akcí členů spolku
 • pořádání společných akcí se zapojením rodin a dětí
 • podpora mladším řidičům MKD společnosti ESA s.r.o.
 • přispívání na www.jedemevtomspolu.cz
 • osvěta výkonu povolání řidiče MKD na veřejnosti
 • pořádání vzdělávacích akcí

 

Článek III.

Zakládající osoby spolku

 • Roll Jiří, 13.4.1948, bytem Mostecká 3162, Kladno, PSČ 27201
 • Zahrádka Zdeněk,19.3.1963, bytem Sadová 285, Velká Dobrá, PSČ 276 61
 • Fišera Miroslav, 20.3.1951, bytem Unhošťská 93, Velká Dobrá PSČ 276 61
 • Havlena Bořivoj, 10.4.1959, bytem Ryneček 131, Příbram, PSČ 261 01

 

Článek IV.

Vznik a zánik členství

 • Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let.
 • Výbor spolku rozhoduje o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, případná telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
 • Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku, jehož roční výši stanoví členská schůze.
 • Okamžikem vzniku členství vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.
 • Členství nepřechází na právní nástupce člena spolku.

 

Článek V.

Práva a povinnosti člena spolku

1. Práva člena spolku :
 • Podílet se na činnosti spolku.
 • Spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku.
 • Volit orgány spolku.
 • Být volen do orgánu spolku.
 • Svými podněty přispívat ke zlepšení činnosti spolku.
 • Účastnit se veškeré činnosti spolku.
2. Povinnosti člena spolku :
 • Dodržovat stanovy spolku.
 • Podílet se na činnosti spolku.
 • Svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl zvolen.
 • platit členské příspěvky.
3. Členství spolku zaniká :
 • Doručením oznámení člena spolku předsedovi spolku.
 • Úmrtím.
 • Vyloučením zejména pro porušování povinností člena spolku nebo pokud člen se nezúčastní nejméně tří po sobě jdoucích členských schůzí.
 • Nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené spolkem ve výzvě k zaplacení.

 

Článek VI.

Orgány spolku 

Orgány spolku jsou :

 • Členská schůze.
 • Statutární orgán – Výbor spolku

Členská schůze :

 • Rozhoduje o změnách stanov.
 • O právech a povinnostech celku.
 • Volí a odvolává členy Výboru spolku.
 • Schvaluje zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období.
 • Schvaluje výsledek hospodaření.
 • Určuje koncepci činnosti spolku na další období.
 • Stanoví výši a splatnost členských příspěvků a způsob, jakámi budou zaplaceny.
 • Schvaluje rozpočet spolku na příští období.
 • Volí čestné členy spolku.
 • Rozhoduje o vyloučení člena spolku.
 • Rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
1. Zasedání členské schůze spolku svolává Výbor spolku nejméně jednou za rok. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastnila většina členů. Není-li členská shůze schopna se usnášet, svolá Výbor spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
2. Členská schůze bude svolávána i v případě, že třetina spolku podá ke svolání podnět.
3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů.
4. Zasedání členské schůze se svolá pozvánkou na adresu členů uvedenou v seznamu členů, popř. v přihlášce o členství, a to ve lhůtě nejméně 30 dnů před jeho konáním.  Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.
5. Ze zasedání členské schůze pořídí Výbor spolku zápis do 30 dnů od jejího ukončení; tento musí na žádost členů spolku zpřístupnit.
6. Statutárním orgánem spolku je Výbor spolku, který si volí a odvolává se svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka.
7. Výbor spolku je tříčlenný. Jeho funkční období je pětileté. Výbor spolku se schází dle potřeby.
8. Rozhodnutí Výboru spolku je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
9. V případě odvolání či úmrtí člena Výboru spolku je předseda spolku, popř. jiný člen Výboru spolku, povinnen do 30 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Výboru.
10. Za spolek jedná Výbor spolku. Za statutární orgán jedná předseda Výboru spolku nebo místopředseda a pokladník společně.
11. Výbor spolku vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství osobve spolku provádí Výbor spolku. Seznam členů je zpříztupněn  členům spolku v jeho sídle.
12. První členové spolku jsou :
 • Roll Jiří, 13.4.1948, bytem Mostecká 3162, Kladno, PSČ 27201
 • Zahrádka Zdeněk,19.3.1963, bytem Sadová 285, Velká Dobrá, PSČ 276 61
 • Fišera Miroslav, 20.3.1951, bytem Unhošťská 93, Velká Dobrá PSČ 276 61

 

Článek VII.

Správní rok

1. Správní rok začíná 1.1. a končí 31.12. následujícího roku.
2. Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby spolku.

 

Článek VIII.

Hospodaření spolku a jeho kontrola

1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze jmění a sponzorské dary.
3. Způsob užití příjmů musí být v souladu s účelem spolku a předkládá se ke schválení Výboru spolku.
4. Prostředky nevyzužité do konce správního roku se převání do příštího správního roku.
5. Výbor spolku zpracovává jednou za rok zprávu o hospodaření, kterou spolu s výsledky hospodaření předkládá k projednání a schválení členské schůzy.

 

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 
Tyto stanovy nabývají účinností dnem podpisu zakládajících členů.

 

 

 
Cuomo won big applause from his upstate audiences when he called on lawmakers to quickly pass legislation authorizing uber and lyft to expand into cheap essay writing service rochester, syracuse, albany, buffalo and other communities outside new york.

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien